1. De rommelmarkt gaat telkens door op de EERSTE ZONDAG van AUGUSTUS: Inrichters zijn het bestuur (feestcomité) van de AAR-THUR-FEESTEN van de Rodenbachwijk te Hooglede.
 2. De Rommelmarkt strekt zich uit over de volledige Rodenbachwijk in alle straten of gedeelten daarvan die hierna vernoemd worden: Rodenbachstraat, Uilenspiegelstraat, Grote Noordstraat, Kerelstraat, Vikingstraat, Blauwvoetstraat, Klauwaertstraat, Van Arteveldestraat, Roelandstraat, Tijlstraat, Nelestraat, Katelijnestraat en Knapenstraat. Ook wordt eventueel een stuk van de feestweide namelijk het stuk gelegen langs het pad tussen Roelandstraat en Grote Noordstraat gebruikt om standen te plaatsen. Volledige of gedeeltelijke wijziging van de locatie is ter plaatse mogelijk.
 3. Tijdens de rommelmarkt is het parkoers volledig verkeer- en parkeervrij.
 4. De deelnemers kunnen op de dag van de rommelmarkt vanaf 7 uur terecht in de feesttent voor eventuele informatie. De Feesttent is gesitueerd op de groenzone op het einde van de Kerelstraat.
 5. De toegewezen standplaats staat vermeld op uw deelnemingskaart. Deze kaart dient op de stand aanwezig te blijven en moet zichtbaar uitgestald worden bij voorkeur aan de voorruit van de wagen. Enkel de voor uw stand gereserveerde en beschikbare ruimte mag ingenomen worden. De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor schade door de standhouder aangebracht aan derden, met inbegrip van roerend of onroerend goed dat eigendom is van de bewoner waar de te verkopen artikelen werden uitgestald. Iedere deelnemer (standhouder) gaat akkoord door zijn deelname en kan nooit het organiserend comité verantwoordelijk stellen voor welk vorm van schade of ongeval en de gevolgen die daaruit voortvloeien.
 6. De standen mogen opgezet worden vanaf 5.00 uur en worden niet ontruimd voor 16 uur.
 7. Vanaf 8 uur worden niet ingenomen standplaatsen terug eigendom van de organisatoren zodat deze plaatsen opnieuw kunnen verhuurd worden
 8. De standen moeten tegen 19 uur volledig ontruimd zijn zodat het verkeer weer normaal kan doorgaan. Tijdens het terug opladen van de niet-verkochte waren mag de wagen geen hindernis vormen voor het doorgaand verkeer.
 9. Het is verboden etenswaren en dranken te verkopen of gratis aan te bieden behalve bij schriftelijke toestemming van de organisatoren. Overtredingen zullen door de politie beboet worden. Het is tevens verboden om wapens, munitie en levende dieren te verkopen op de markt evenals alle andere artikelen die verboden zijn om te verkopen op de openbare markt. Overtredingen worden aan de bevoegde overheden gemeld. Alle artikelen, vallend onder het KB van 3 april 1995 ( wetgeving op de ambulante handel) worden eveneens verboden.
 10. Enkel de inrichtende organisatie Aar-Thur-feesten heeft het recht om concessies aan derden toe te wijzen wat betreft het verkopen van drank en het aanbieden van voedingswaren op het parkoers van de rommelmarkt.
 11. ALLE AFVAL wordt terug meegenomen door de deelnemer. Iedere deelnemer verlaat zijn stand in dezelfde omstandigheden zoals hij die aantrof bij de aanvang van de rommelmarkt! Achterlaten van afval wordt als sluikstorten beboet. Iedere standhouder is verantwoordelijk voor de netheid van zijn stand. Niet verkochte goederen dienen meegenomen te worden. De identiteit van de standhouder is ter beschikking voor de politie.
 12. Bij inschrijving tot uiterlijk 1 juni  bedragen de deelnamekosten 5 euro per stand van 5 meter. Na deze datum kan enkel nog ingeschreven worden na schriftelijke goedkeuring van de organisatoren.
 13. Inschrijving gebeurt alléén via storting van het standgeld op het rekeningnummer BE67 7380 2415 9587. Wanneer men terug wil staan op de standplaats van de vorige rommelmarkt moet u dit vermelden op de mededeling van uw overschrijving waar u het standplaatsnummer vermeldt. Dit kan tot 31 mei van het jaar waarin de rommelmarkt plaats vindt. Indien uw stand bij een particulier stond moet u hem/haar eerst toestemming vragen om opnieuw daar te mogen staan met uw stand.
 14. Alle gestorte bedragen worden als verworven aanzien en zijn niet terugbetaalbaar. Na betaling krijgt u de nodige papieren en uw plaats toegestuurd op uw adres tot uiterlijk de maandag voor de rommelmarkt.
 15. De organisatoren kunnen standen verhuren of gratis ter beschikking stellen van verenigingen, organisaties of instellingen die niet moeten voldoen aan de beperkingen, opgesomd in artikel 9 van dit reglement, met uitzondering van de artikelen waarvan de verkoop op openbare plaatsen verboden of gereglementeerd is. Voornoemde sluiten met de organisatoren een overeenkomst af op voorhand. Iedere vereniging identificieert zich duidelijk op de rommelmarkt en mag in geen geval iets aanbieden in naam of onder de naam van het organiserend comité. In hun stand moet de naam van de vereniging en hun doel worden vermeld.
 16. Doorverhuren van standen, op gelijk welke wijze de deelname ook verkregen werd is verboden. In voorkomend geval wordt een boete voorzien van 150 euro per stand en 500 euro per stand met voeding.
 17. In geval van ongeval, noodgeval of enig ander geval van overmacht kan op verzoek of bevel van de organisatoren, politie, hulpdiensten en andere bevoegde personen aan elke standhouder gevraagd worden de verkoopsruimte vrij te maken en eventueel vrij te houden. In voorkomend geval is geen terugbetaling nog enige andere vergoeding voorzien.
 18. Standen met etenswaren moeten zich volledig in orde stellen met de geldende voorschriften in de gemeente Hooglede wat veiligheid en hygiene betreft. Het niet naleven van deze voorschriften kan verwijdering opleveren zonder enig verhaal en schadevergoeding tegenover de inrichters.
 19. De organisatoren, samen met de politie, de brandweer en het gemeentebestuur van Hooglede en hulpdienstafdeling (bvb Rode Kruis) staan in voor het toezicht en naleving van dit reglement en orde op het parkoers.
 20. Iedere deelnemer verklaart zich akkoord met dit reglement door zijn of haar deelname. Geschillen die voortvloeien uit situaties die in dit reglement niet vermeld worden worden ter plaatse en zo snel mogelijk in de meest gunstige zin opgelost. Deelnemers die zich niet gedragen of dit reglement niet naleven kunnen van de markt verwijderd worden zonder terugbetaling van deelnamekosten of enige andere vergoeding.
 21. Dit reglement werd goedgekeurd door de bestuursleden van de Aar-Thur-feesten op de vergadering van 15 april 2008.
 22. De door u verstrekte gegevens zijn enkel bestemd voor intern gebruik van de databank van de Aar-Thur-feesten . U hebt het recht op inzage en correctie in deze databank, zoals voorzien in de wet van 8.12.1992 over de bescherming van het privé-leven bij gebruik van (adres)gegevens.
 23. Contactadres: Aar-Thur-feesten Hooglede: Roelandstraat 10 te 8830 Hooglede.
 24. Website: www.aarthurfeesten.be